Povinně zveřejňované údaje

PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH A LISTINNÝCH PODÁNÍ v Městském muzeu Česká Třebová (dále jen MMČT)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě
Tato adresa je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat.

Městské muzeum Česká Třebová

Klácelova 80, 560 02  ČESKÁ TŘEBOVÁ

Úřední hodiny podatelny

Pondělí: 8:00–11:00, 12:00–15:30
Středa: 8:00–11:00, 12:00–17:00
Pátek: 8:00–11:00, 12:00–14:00

Elektronická adresa podatelny
podatelna@mmct.cz

Identifikátor datové schránky
248k5x5

Podatelna MMČT umožňuje příjem listinných (analogových) a elektronických podání.

Listinná podání

MMČT přijímá analogová podání prostřednictvím své podatelny.

V souladu s vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, přijme podatelna MMČT doručený dokument v analogové podobě pouze tehdy, je-li dokument úplný a čitelný. Nepodaří-li se podatelně MMČT vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, pak dokument podatelna MMČT dále nezpracovává. Není-li podatelna MMČT schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný, dokument dále nezpracovává.

Elektronická podání

Podatelna MMČT přijímá elektronické dokumenty doručené prostřednictvím e-mailové schránky podatelna@mmct.cz nebo datové schránky 248k5x5.

Podání dokumentů je umožněno také prostřednictvím přenosných technických nosičů dat (CD-R, CD-RW, DVDR, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, USB flash disk) doručených na adresu podatelny MMČT.

Technické podmínky pro příjem elektronických podání

Maximální celková velikost datové zprávy včetně příloh je 20 MB.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných v MMČT („škodlivý kód“)

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému organizace, podatelna MMČT takový dokument v souladu s vyhláškou 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, nezpracovává. Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání, se považují v souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, za nedodané. Elektronický podpis obsažený v elektronickém podání musí být v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, uznávaným elektronickým podpisem, tj. vydané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb.

Přijímané vstupní datové formáty

Podatelna MMČT přijímá elektronická podání v textové podobě pouze v datových formátech PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO a TXT. Podatelna MMČT dále přijímá obrazové a zvukové dokumenty v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG, MPEG, GIF, MP2, MP3, WAV a AVI.


Forma podání

Může být písemná, ústní – písemně zaznamenaná podatelnou, v elektronické podobě, podepsaná

– vlastnoručně,

– uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen. Podání učiněné prostřednictvím Informačního systému datových schránek je považováno za podání podepsané.

Podatelna MMČT přijímá i elektronická podání (e-mailem) bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Fakturační adresa
Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 80, 56002 Česká Třebová
IČ 70943800

Bankovní spojení

Moneta Money Bank, Česká Třebová
225574881/0600

nejsme plátci DPH

Městské muzeum Česká Třebová je příspěvkovou organizací Města Česká Třebová