Struktura sbírkového fondu

Městské muzeum Česká Třebová bylo v roce 1888 založeno jako instituce, jejímž úkolem bude dokumentovat historii města Česká Třebová a tento záměr je aktuální dodnes.

V současnosti muzeum spravuje dvě podsbírky: podsbírku historickou a podsbírku knih. Obě čítají celkem na 44.000 evidenčních čísel sbírkových předmětů (tj. asi 65.000 kusů sbírkových předmětů).

I. Podsbírka historická:

1. Archeologie, paleontologie, geologie
Zatímco ve třídě archeologie je soustředěno jen několik skromných nálezů z České Třebové a nejbližšího okolí, ve třídě věnované paleontologii najdeme vzácný nález třetihorního chobotnatce Deinotheria cuvieri či ucelenou sbírku fosilií z období druhohor a třetihor shromážděnou doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.

2. Zemědělství a řemeslná výroba
Ve sbírce najdeme cenné památky českotřebovských cechů, zejména tkalců, hrnčířů a perníkářů, ale také řezníků, kamnářů a dalších. Dále sem paří soubor předmětů dokumentujících rukodělnou textilní výrobu (kolovraty atd.).

3. Textil, oděv
Sbírku začal budovat zakladatel muzea Jan Tykač. Díky jeho zájmu o národopis zde najdeme soubor lidových moravských výšivek i součásti oděvů místních obyvatel z 19. století. Akvizicemi z posledních let se podařilo kolekci doplnit o oděvy zejména ze 40.-70. let 20. století.

4. Doprava
Sbírka obsahuje nevelký počet předmětů dokumentujících zejména vývoj železniční dopravy a historii České Třebové jako významného železničního uzlu. Novými akvizicemi jsou vozítka značky Velorex, jejichž výroba má kořeny v obci Parník (dnes součást České Třebové).

5. Dějiny esperanta

Kolekce obsahuje nevelký soubor předmětů dokumentujících dějiny esperantského hnutí v České republice.

6. Nábytek a zařízení
Ve sbírce najdeme pouze několik kusů lidového nábytku z České Třebové a přilehlých obcí. Většinou se jedná o intarzovaný lidový nábytek z počátku 19. století.

7. Vybavení domácností
Velmi početná sbírka zahrnuje předměty dokumentující vybavení domácností od 2. poloviny 19. století do současnosti.

8. Hodiny, optika, svítidla
V této skupině jsou nejpočetněji zastoupeny hodinové stroje. Nejstarší kus však představují sluneční hodiny z roku 1800. K těm nejstarobylejším patří také empirové sloupkové hodiny z měšťanského prostředí či hodinové stroje s dřevěným soukolím s malovanými ciferníky z prostředí lidového.

9. Militaria
Sbírka militarií zahrnuje chladné i palné zbraně pocházející ze 17.- 19. století, upomínky na 1. světovou válku, součásti uniforem.

10. Hry a hračky
Jedná se o sice nepočetnou, ale přesto zajímavou kolekci, která mimo jiné zahrnuje dětské hračky z 19. století pocházející z lidového prostředí.

11. Umění
Sbírku tvoří několik souborů. Prvním jsou plastiky. Sem patří zejména obsáhlá pozůstalost tvorby místního sochaře Františka Formánka. Početná je také sbírka obrazů a grafiky. Její základ tvoří díla, která do muzea přišla jako konfiskát sbírky českotřebovského obchodníka Josefa Gzíla. K lidovému umění patří kolekce podmaleb na skle a malované betlémy místní provenience.

12. Náboženství
Opět nepříliš početná, ale zajímavá skupina předmětů náboženského obsahu (sošky, mobiliář apod.) pocházejících například z místní rotundy sv. Kateřiny.

13. Fotografie
Do skupiny patří přes 8.500 kusů fotografií dokumentujících proměny města od konce 19. století do současnosti.

II. Podsbírka knihy

Druhou podsbírkou je podsbírka knih. Sem patří skupina prvotisků (knih vydaných do roku 1500) – muzeum spravuje pouze jediný kus, dále starých tisků (vydaných do roku 1800) – přibližně 300 kusů, rukopisy reprezentují zejména kancionály a liturgické knihy, oddíl regionální literatury obsahuje knihy se vztahem k městu po stránce autorské, tematické, provenienční, patří sem přibližně 2000 titulů, železniční literatura obnáší několik set titulů pojednávajících o historii železniční dopravy, esperantská knihovna zase 5.500 titulů v jazyce esperanto, a to včetně nejstarších publikací tohoto druhu z konce 19. století.